Urlop ojcowski

02 mniejszeUrlop ojcowski

Oprócz prawa do urlopu tacierzyńskiego pracownikowi – ojcu przysługuje również prawo do urlopu ojcowskiego.

Urlop ojcowski to specjalne, niezależne od urlopu tacierzyńskiego uprawnienie dla ojców, pozostających w stosunku pracy, które od jego wprowadzenia w 2010 roku cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Kto i kiedy może skorzystać z urlopu ojcowskiego

Obecne przepisy statuują, że jest to uprawnienie każdego ojca – pracownika, z którego można skorzystać w okresie pierwszych 12 miesięcy życia dziecka. Wymiar urlopu ojcowskiego jest sukcesywnie zwiększany. W chwili jego wprowadzenia do kodeksu pracy wynosił on 1 tydzień, a w 2012 roku okres urlopu ojcowskiego zwiększono do 2 tygodni.

Warto również wspomnieć, iż trwają prace nad dalszym znowelizowaniem przepisów zmierzające do wydłużenia urlopu ojcowskiego o kolejne 6 tygodni.

Warunkiem skorzystania z tego urlopu przez pracownika jest złożenie wniosku na piśmie. Wniosek powinien być złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Jest to termin minimalny, co oznacza że wniosek taki może być złożony wcześniej.

Urlop ojcowski może być wykorzystany przez pracownika w każdym czasie, a zatem także w czasie, gdy pracownica korzysta z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego czy też urlopu wychowawczego, jednakże do czasu ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia, a przy adopcji – do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Zasiłek na czas trwania urlopu ojcowskiego

Za czas urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach i warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.). Art. 29 ust 5a w/w ustawy stanowi, że zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego. Zasady obliczania tego zasiłku są więc takie same jak przy zasiłku tacierzyńskim.

Projektowane zmiany

Wszystko wskazuje na to, iż jeszcze w 2013 roku zostaną wprowadzone nowe przepisy praktycznie zrównujące uprawnienia ojców i matek z tytułu urlopów rodzicielskich. Prawdopodobnie już od września 2013 roku rodzice sami będą mogli zadecydować, które z nich skorzysta z urlopu rodzicielskiego lub czy podzielą się tym urlopem po połowie. Wydłużenie urlopu macierzyńskiego do nawet 12 miesięcy przełożyć się ma bezpośrednio również na uprawnienia ojców wychowujących dziecko. Zmiany te należy ocenić bardzo pozytywnie. Wychodzą one bowiem naprzeciw zmianom społecznym, które od kilkunastu lat dokonują się w realiach polskich rodzin i umożliwiają zaangażowanie ojców w wychowanie ich dzieci. Dłuższy kontakt z dzieckiem, od jego urodzenia, oznacza nawiązanie z nim silniejszej więzi emocjonalnej i większy udział w jego wychowaniu, co może stać się dodatkowym atutem dla mężczyzn, w przypadku gdy w przyszłości, w razie rozejścia się rodziców, to ojciec będzie chciał sprawować bezpośrednią pieczę nad dzieckiem.

Adw. A. Wilk – Snopczyk